Svátosti

Svátost křtu

Dítě může být pokřtěno jen „na víru“ rodičů, jichž se kněz před křtem ptá, zda věří a chtějí své dítě ve víře vychovávat. Totéž se žádá i po kmotru, od kterého se očekává znalosti pravdy víry, křesťanský život a pomoc při křesťanské výchově rodičům. O křest žádají rodiče ve farnosti, kde mají trvalé bydliště. Před udělením svátosti křtu je nutná příprava.

Křest starších dětí a dospělých má být zásadním životním rozhodnutím, a proto příprava trvá alespoň jeden rok. Příprava předpokládá projevení křesťanského života v modlitbě, účasti na mši svaté a ostatního života církve.

Příprava na svátost manželství

O tuto svátost žádají snoubenci alespoň tři měsíce před zamýšleným sňatkem. Alespoň jeden ze snoubenců musí být pokřtěn v římskokatolické církvi. Bližší informace podá farář.

Před sňatkem se koná příprava s knězem ve farnosti a příprava vedená manžely  v centru pro rodiny https://rodina.prorodiny.cz/pripravy-na-manzelstvi/pripravy-v-dekanatu-ostrava/

Průběh svatby je možné si najít na https://www.manzelstvi.cz/

Služba nemocným

Služba nemocným je součástí pastorální péče, v níž sdílíme s bratřími a sestrami všechny jejich starosti i radosti. Jejím cílem je duchovní útěcha a posila nemocného. Bývá udílená každému pokřtěnému v těžké životní situaci, nebo v nemoci.

Pravidelně navštěvujeme nemocné ve čtvrtek a pátek v Domově pro seniory Slunečnice.

V pátek v 13.30 bývá bohoslužba v kapli Domova.

Svátost nemocným je možné udělit na požádání po domluvě kdykoliv. Ve fakultní nemocnici Ostrava – Poruba je stálá duchovní služba – odkaz na nemocničního kaplana zde.

Křesťanský pohřeb

Účelem křesťanského pohřbu je vyprosit zemřelému duchovní pomoc, prokázat úctu jeho tělu a pozůstalým dodat útěchu a naději ve vzkříšení s Kristem. Tradiční křesťanský pohřeb se skládá z obřadu rozloučení v kostele nebo v obřadní síni a uložení do země na hřbitově nebo rozloučení před odvozem do krematoria. Po kremaci je možné prosté uložení urny s modlitbou. Součástí katolického pohřbu v kostele je mše svatá. (Je možné slavit i po pohřbu tzv. zádušní mši svatou neboli rekviem).

Termín pohřbu je možné domluvit kdykoliv během dne po společné dohodě s pohřební službou.

Zpověď - Svátost smíření

Každý člověk v životě chybuje a prohřešuje se. Ve svátosti smíření se setkává s milosrdným Bohem, který jej znovu bere do své náruče a očišťuje od hříchů. Svátost smíření je tak jedním z největších darů: můžeme začít znovu, nezatíženi, bez „hypoték“ ze včerejška, přijati s láskou a vybaveni novou silou. Bůh je milosrdný a toužebně si přeje, abychom jeho milosrdenství skutečně využili. Kdo lituje svých hříchů a vyznává je ve svátosti smíření, otevírá novou čistou stránku v knize svého života.

V naší farnosti se uděluje zpravidla půl hodiny přede mší svatou, ve školním roce ve středu během adorace od 16:00-16:50 a první pátky 17.30-18.30.

Eucharistie

Eucharistie (někdy také zúženě nazývaná Svaté přijímání) je tím nejcennějším, co církev uchovává. Věříme totiž, že eucharistie je živý Bůh, Ježíš Kristus, který je přítomný pod podobami chleba a vína. Proto prokazujeme eucharistii nejvyšší úctu.

Pravidelné adorace bývají ve školním roce ve středu od 16:00 – 16:50, první pátek 17.30-18.30 a během akademické roku v úterý 18:30 – 19:00.

Biřmování

Biřmování je svátost křesťanské dospělosti. Člověk v ní dostává trvalý dar Ducha Svatého. Biřmování dovršuje milost, kterou přinesl křest.

Svátost biřmování bude ve farnosti v roce 2024. Příprava začne od září 2023. Bude probíhat pravitelně co čtrnáct dní po celý rok. Můžeš se osobně přihlásit u  o. Lumíra Tkáče.