Mladší historie před vznikem farnosti Pustkovec

1990 – Příchod otce Josefa Gazdy do porubské farnosti a stavba nového kostela
Po pádu komunistického režimu v listopadu 1989 se iniciativní skupina věřících v čele s Ing. Josefem Koběrským sešla s porubským duchovním správcem P. Bártou a dohodli se, že bude zahájeno jednání o stavebních úpravách pro další rozšíření kaple na sousedním pozemku, který patřil farnosti. Brzy se však začala prosazovat myšlenka stavby nového kostela, a to zejména po příchodu nového duchovního správce P. Josefa Gazdy v roce 1990. Ten si ihned uvědomil potřebnost nového kostela pro farnost, a když se pak pro stavbu rozhodl, věnoval tomuto dílu všechny své síly. V roce 1990 se začalo hledat i nejvhodnější místo pro stavbu. Bylo zvoleno místo na katastru obce Pustkovec, na svažitém pozemku naproti domu Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, poblíž místa původně vybraného v roce 1968. Když bylo na úřadě městského obvodu Pustkovec zažádáno o bezplatný převod nebo nájem uvedeného pozemku, ukázalo se, že uvedené místo je zatíženo restitučním řízením, a proto byly zvoleny protilehlé parcely, kde dosud bylo jen parkoviště. Ale i na tomto místě byly majetkoprávní vztahy tak neuspořádané, že se stavební řízení protáhlo téměř na tři roky. Bylo to způsobeno tím, že o změně majetkoprávních vztahů a územního plánu vybraného místa mohl rozhodnout až Magistrát města Ostravy a hlavní architekt města musel nově zpracovat urbanistické řešení přilehlé křižovatky.

1994 – Přípravné práce
Za počátek přípravných prací pro stavbu kostela je možno označit první schůzku skupiny ve složení: P. Josef Gazda, Ing. Josef Koběrský, Lumír Foltýn a Ing. Eliška Chodurová, která se sešla 28. června 1994. Jejím výsledkem bylo rozhodnutí, že kostel by měl stát na proluce naproti „domečku“ sester boromejek a měl by být asi pro 300 sedících osob. Bylo také nutno zjistit vlastníky uvedených pozemků. Další schůzka zájemců o stavbu se konala 7. září 1994 na faře v Porubě, kde pan Jiří Havlíček ve své přednášce seznámil účastníky s moderní chrámovou architekturou. Nebyl však ustaven žádný výkonný stavební výbor, takže obcházení úřadů a institucí zůstalo na dvojici Ing. Eliška Chodurová a pan Lumír Foltýn. Teprve v neděli 7. srpna 1996 mohlo být oficiálně oznámeno, že farnost bude stavět nový kostel. Farníci byli vyzváni k účasti na přípravných pracích a na měsíčních sbírkách, které se budou konat. V té době byl arcidiecézní architekt Ing. arch. Tomáš Černoušek požádán o vytvoření návrhu na architektonickou podobu nového kostela. Zpracování projektu bylo svěřeno firmě Coop- Arch Ing. Františka Zajíčka. Zpočátku se projekčních prací účastnil i Ing. Jan Kovář, který měl řešit především interiéry, ale ten se později od této práce distancoval. Od začátku ledna 1997 začala pracovat koordinační rada v čele s P. Josefem Gazdou, dále v ní kromě výše zmíněných osob byli ještě: Ing. Jiří Drbušek, Ing. Ludmila Lankočí, paní Jarmila Matyášová a pan Jindřich Švidrnoch.
Schůzek se pravidelně zúčastnil i ThDr Jaroslav Studený, a protože měl zkušenosti se stavbou řady kostelů v olomoucké arcidiecézi, doporučil stavební firmu Sopos Vítězslava Křesiny z Dubu nad Moravou, která byla zárukou poctivé a kvalitní práce. Koordinační rada se scházela každý týden a rozhodla i o některých zásadních změnách v projektu, například v založení stavby.
Místo stavění pilotů bylo navrženo založení na základových pásech ze zhutněného štěrku a strusky, jejichž báze je v hloubce 2,2 m. Tato změna, která byla konzultována ještě s dalšími stavebními odborníky, znamenala značnou úsporu v nákladech. Další změna se týkala konstrukce klenby kostela, která měla být původně podepřena čtyřmi sloupy. Protože sloupy znamenají pro účastníky liturgie překážku v komunikaci s oltářem, byla navržena ocelová konstrukce střechy přes celý rozpon kostela. Projekt konstrukce střechy vypracoval Ing. Jiří Drbušek. Také změnu tvaru stropu kaple – z rovného na klenutý – se podařilo prosadit až během stavby. V průběhu stavby se vytvořila také ekonomická rada. Byla vedena Ing. Ludmilou Lankočí, věnovala se finančnímu zajištění stavby a scházela se pravidelně po celý rok. Při této činnosti pomáhalo dalších 15 aktivních farníků, kteří nabízeli nejširší veřejnosti symbolické „cihly“ na kostel.

1997 – Územní rozhodnutí a stavební povolení umístění kostela svatých Cyrila a Metoděje.
Důležitými daty pro stavbu byly: 1. červenec 1997, kdy bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění kostela sv. Cyrila a Metoděje, a 15. říjen 1997, kdy bylo vydáno stavební povolení. Hned následující měsíc bylo staveniště posvěceno. Slavnostní výkop za velké účasti farníků provedl 9. listopadu 1997 představitel nové diecéze ostravsko-opavské biskup F.V. Lobkowicz. V té době již byly na staveništi téměř všechny cihly, zakoupené v lednu za výhodnou cenu, a v prostorách porubské fary ležel veškerý měděný plech na krytinu kostela. Stavební práce byly zahájeny již 8. prosince 1997, na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie, a Panna Maria skutečně držela nad tímto dílem svou ochrannou ruku, jak opakovaně upozorňoval P. Josef Gazda. Jak jinak by se mohlo podařit za jediný rok postavit hrubou stavbu kostela, jehož rozpočet byl vypočten asi na 30 milionů Kč! I když na počátku stavby bylo naspořeno jen necelých 5 milionů Kč, pak při svěcení kostela byl dluh už jen 3,5 milionů Kč. Chuť a nadšení, jak farníků, tak i mnoha dalších lidí mimo farnost, kteří se podíleli na stavbě, bylo znamením, že Bůh tomuto dílu žehná. Pod vedením P. Lumíra Foltýna, který byl pověřeným zástupcem investora, se vytvořila skupina nejobětavějších farníků, z nichž se sluší jmenovat aspoň tyto: Gejza Balog, Bohumil Pěgřimoč, Bohumil Hovořák, Vojtěch Kostka a Miroslav Novák. Ti se během celého roku bezplatně zúčastňovali přípravných prací, aby pracovníky stavební firmy Sopos nezdržovali. Proto stavba rychle pokračovala a již 31. října 1998 posvětil generální vikář František Kufa tři zvony pro zvonici, která se teprve dokončovala.

Svěcení chrámu

Svěcení chrámu se konalo 6. prosince 1998, v den svátku sv. Mikuláše, patrona porubské farnosti, a to za takové účasti, že se velký počet lidí vůbec do chrámu nedostal. Slavnost se mohla konat jen na základě povolení o předběžném užívání kostela, které platilo i pro nedělní mše až do listopadu 1999, kdy bylo dostavěno i pastorační zázemí a celý objekt byl zkolaudován.
Vnitřní vybavení a výzdoba chrámu pokračovala ještě v dalších letech. Okna kostela tvoří čtyři vitráže, které byly realizovány postupně.

Fotogalérie snímků zachycujících výstavbu kostela

Vitráže

První vitráž – na jihovýchodním okně – byla instalována 26. 4. 1999 a symbolizuje vzkříšeného Krista. Okno je plné světla a znázorňuje cestu ze tmy do světla.
Druhá vitráž – na jihozápadním okně – byla instalována následující rok (přesně 11. 4. 2000). Jejím námětem je Panna Maria – Královna míru.
Třetí vitráž – na levé straně kůru – nazval autor Boží chvála, protože odtud zní hudba a zpěv. Byla instalována v červnu 2001.
Čtvrtá velká vitráž – na pravé straně kůru – byla dokončena před Velikonocemi roku 2002 a jejím tématem je Neposkvrněné srdce Panny Marie.
Současně byla instalována také vitráž malého okna nad vchodem, která představuje duhu jako obraz Božího milosrdenství.
Soubor všech čtyř velkých vitráží, z nichž každá má plochu 35 m2, je vynikajícím dílem olomouckého akademického malíře Jana Jemelky. Náš chrám se tak z uměleckého hlediska zařazuje mezi ty nejpozoruhodnější, postavené v naší zemi po roce 1990. Vitráže vyrobila a instalovala firma Glass Vitrage z Bakova nad Jizerou.

Rok 2000
Pro zajištění technických prací v kostele se vytvořila technická skupina, ve které byli: Ing. Popelek, Gejza Balog a Bohumil Pěgřimoč. V Pustkovci začal bydlet a vypomáhat P. Stanislav Zwyrtek, postižený roztroušenou sklerozou, a v červnu sem přišel jako kaplan P. Adam Malek. Kaple sv. Andělů strážných byla v rámci ekumenické spolupráce zapůjčena pravoslavným, kteří zde začali v neděli sloužit liturgii ve svém ritu.

Rok 2001
V tomto roce zavedl P. Josef Gazda v tomto kostele druhou nedělní mši svatou v 7.30 hodin a zdůvodnil své rozhodnutí těmito slovy: „Jsem rád, že se nenaplnilo prorokování těch, kteří před stavbou kostela tvrdili, že nebude využitý. Dnes již v neděli jedna mše nestačí.“ První svaté přijímání zde v tomto roce přijalo 27 dětí ze všech částí farnosti. V tomto roce byl také vysvěcen třetí nový kostel v porubské farnosti (po Vřesině a Pustkovci) – kostel sv. Hedviky v Krásném Poli. Při děkovné bohoslužbě na konci roku oznámil otec Josef, že v tomto roce bylo na vnitřní úpravu našeho kostela vynaloženo 735 871 Kč, především za třetí vitráž na severozápadní straně, kterou její autor nazval Boží chvály. Také byly farníkům uhrazeny půjčky, určené na stavbu chrámu, ve výši 350 000 Kč.

Rok 2002
Život farnosti se rozrostl a rozčlenil okolo čtyř kostelů: Poruba, Pustkovec, Krásné Pole, Vřesina. V Pustkovci se vytvořila tři společenství mládeže, dvě modlitební skupiny dospělých, pěvecký sbor, který fungoval již od roku 1999, a úklidová skupina. V červnu vystřídal otce Adama Malka novokněz otec Miroslav Horák.

Rok 2003
Nedělních bohoslužeb se ve farnosti zúčastňuje přes 1700 věřících a čtyři kostely jsou vlastně čtyři dílčí farnosti se samostatným duchovním životem. V tomto roce byla také dokončena celá Křížová cesta, jejíž pořizovací cena 280 000 Kč byla zaplacena dary čtrnácti rodin z farnosti. V listopadu požehnal generální vikář Mons. Marcel Tesarčík v kostele hotové vitráže.

Rok 2004
25. dubna 2004 se v našem kostele poprvé konalo biřmování, které přijalo 80 biřmovanců. Eucharistického Krista přijalo v tomto roce poprvé 23 dětí z celé porubské farnosti. K výzdobě presbytáře byla na pravou stranu umístěna dřevořezba Panny Marie s Ježíškem od mistra Staňka.

Rok 2005
Ve středu 27. dubna se konala v kostele děkovná mše při příležitosti 60. výročí ukončení 2. světové války. Při osvobození Pustkovce zahynulo 5 občanů, 92 vojáků ruských a 200 německých. Na počátku května přijali biřmování 4 studenti vysokoškolského hnutí. Scházejí se v našem chrámu každé úterý. V červnu přijalo 26 dětí z celé farnosti poprvé Pána Ježíše.
V červnu otce Miroslava Horáka vystřídal otec Pavel Moravec, který předtím bydlel na faře v Porubě a vypomáhal zde jako kaplan. V tomto roce se také podařilo převést některé služby v kostele, které dosud konaly sestry boromejky, do rukou farníků. Farníci Gejza Balog a František Pajdla převzali každodenní službu při přípravě liturgie a Ing. Jiří Drbušek vede matriku. Na varhany střídavě hrají Helena Ptáčníková a Radovan Skalický. Tímto se sestrám boromejkám uvolnil čas pro jejich charitativní službu a vytvořily se předpoklady pro ustavení samostatné farnosti.

Rok 2006
Na počátku postní doby připomněli duchovní otcové v prvním čísle farního časopisu, že se farnost začne připravovat na přijetí kněžského svěcení dvou mladých mužů, kteří vyrostli z našeho farního společenství, a to jáhnů Petra Kříbka a Tomáše Mlýnka. Příprava obou slavnostních primičních mší byla rozdělena tak, že společenství dvou kostelů v Porubě a Vřesině se postará o primici Petra Kříbka a farníci kostelů v Pustkovci a Krásném Poli se postarají o primici Tomáše Mlýnka.
Již od počátku školního roku 2005/6, a to každé druhé pondělí, vedl otec Pavel Moravec společenství farníků, které se hlouběji seznamovalo s Katechismem KC. 25. března 2006 se konala postní duchovní obnova dospělých na téma Eucharistie, kterou vedl otec Pavel, a zúčastnilo se jí 150 farníků. Na počátek dubna 2006 připravily sestry boromejky v našem kostele postní duchovní obnovu i pro starší generaci farníků. Vedl ji otec Adam Rucki a byla spojena s přijetím svátosti nemocných. Před Velikonocemi byla přední strana obětního stolu vyzdobena vyřezávaným reliéfem, který vytvořil pan Josef Staněk. Znázorňuje Abrahámovo obětování Izáka jako předobraz obětování Pána Ježíše za spásu lidstva.
24. června vysvětil otec biskup osm nových jáhnů na kněze, z nich dva byli právě z naší porubské farnosti. V neděli 2. července 2006 slavil primiční mši svatou otec Petr Kříbek. Ve středu 5. července 2006 slavil primiční mši svatou otec Tomáš Mlýnek. Celá farnost se na tyto slavné dny připravila eucharistickou adorací s příležitostí ke svátosti smíření. Při této příležitosti jen vzpomeňme, že poslední veřejná primice se v porubské farnosti konala v roce 1979 a slavil ji P. Miroslav Kočvara. Druhý kněz, který vyšel z Poruby v době nesvobody církve, byl P. Pavel Kuchař, který byl v roce 1988 tajně vysvěcen berlínským biskupem kardinálem Meisnerem v Německu. Primici v Porubě slavil dodatečně až v roce 1993.
V roce 2006 oslavili tři kněží svá životní jubilea. Otec Stanislav Zwyrtek si v červnu připomenul 20 let od svého kněžského svěcení a farnost mu vyprošovala hodně sil pro jeho službu, kterou koná i ve své těžké nemoci. Ve stejném měsíci se porubský farář otec Josef Gazda dožil 50 let a v prosinci oslavil své 30. narozeniny otec Pavel Moravec. Všichni věřící naší farnosti jim vyprošovali hojnost Božího požehnání pro jejich kněžské poslání.
V listopadu bylo otcem biskupem definitivně rozhodnuto o zřízení nové pustkovecké farnosti. Byla vydána zakládací listina a důležité administrativní úkony se mohly rozběhnout.

Dosavadní historii vypracovali p. Jiří Otisk, p. Jiří Žárský a o. Pavel Moravec.

 

Zakládací listina Římsko-katolické farnosti Ostrava-Pustkovec

Co se psalo o vzniku farnosti