(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519 a 775197438, farnost.pustkovec@gmail.com, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (Pustkovec), 1661706339/0800 (Krásné Pole)

Aktuality z farnosti a kolem ní v roce 2015

 

Bratři a sestry,

i letos jsme, jako už tradičně každý rok, prožívali Živý betlém. Letos však došlo k výrazné změně: příprava na tuto farní událost se protáhla na celý advent. Každou neděli jsme na mši, začínající v 9 hodin, prožili dramatizovanou homilii, vycházející z textů příslušné neděle, ale zároveň se zamýšlející nad určitými tématy.
A tak jsme se společně zamysleli nad různými ctnostmi i jejich protiklady, nad tím, jak můžeme ve svém životě konkrétně žít tyto ctnosti, ale také své životní povolání a nechali jsme se povzbudit, že i my navenek možná maličcí, jsme v božích očích velcí.
Celá příprava pak vyvrcholila samotným Živým betlémem 25. prosince v šestnáct hodin. Sešlo se nás kolem 80 a společně jsme prošli pěti zastaveními věnovaným pěti ctnostem: milosrdenství, chudobě, čistotě, pravdě a pokoře. Na každém z těchto zastavení se nám ctnost představila, vyzvala nás, abychom se stali jejími přáteli a děti pak měly ůkol, za jehož splnění dostaly jako odměnu perníček ve tvaru symbolu příslušné ctnosti.
Nakonec jsme došli již za tmy k betlémských jeslím, kde nás přivítala svatá rodina. Po zpěvu koledy Narodil se Kristus Pán a požehnání jsme se rozešli do svých domovů.
Chci tímto způsobem moc poděkovat celému přípravnému týmu a všem, kdo se zapojili do jednotlivých kázání a samotného Živého betléma.
o. Vladimír Ziffer

Fotografie z 25. prosince

Zveme vás na Živý betlém. Uskuteční se 25. 12. Sraz bude v 16:00 na zastávce "Oty Synka". Trasa nenáročná, i pro kočárky, skoro celá trasa je po asfaltové cestě. Prosíme, vemte si s sebou baterky.

 

České Vánoce se neobejdou bez Rybovy mše - animovaný film ČT s obrázky J. Lady

 

Program vánočních obřadů

Neděle 20. 12.:
Pustkovec
Zpovědní den
14:00 - 17:00 příležitost ke svátosti smíření.

Pondělí 21. 12.:
Pustkovec
15:00 - 16:50 příležitost ke svátosti smíření.

Úterý 22. 12.:
Od 9:00 návštěva nemocných.

Středa 23. 12.:
6:30 mše v Pustkovci za + rodiče Antonína a Boženu Bartuskovy.
10:00 mše v domově důchodců Slunečnice.

Čtvrtek 24. 12.:
Vigilie Hodu Božího vánočního
Pustkovec
15:30 mše za rodiny ve farnosti
22:00 "půlnoční" mše za naše farní společenství
Krásné Pole
22:00 "půlnoční" mše za + a živé z rodiny Konde, Varechovy, Šalomounovy a duše v očistci.

Pátek 25. 12.:
Hod Boží vánoční
Pustkovec
7:30 mše Za zemřelou sestru Magdu, manžela, syna a rodiče.
9:00 mše za naše farní společenství.
7:30 - 11:00 možnost navštívit farní betlém v poční kapli
16:00 Živý Betlém, sraz na zastávce "Otty Synka".
Krásné Pole
10:30 mše za živé a + z rodiny Štverkovy a Chodurovy.

Sobota 26. 12.:
Sv. Štěpána
Pustkovec
7:30 mše za Za zemřelé rodiče, živou rodinu a duše v očistci.
9:00 mše za zemřelou Ludmilu Václavíkovou, sestru a rodiče.
17:00 mše za + Štěpánku Grossovou, manžela a syna.
Krásné Pole
7:30 mše

Neděle 27. 12.:
Svátek svaté rodiny
Pustkovec
7:30 mše za rodiny naší farnosti.
9:00 mše za naše farní společenství.
Krásné pole
10:30 mše za rodiny naší farnosti.

Středa 31. 12.:
Sv. Silvestra
Pustkovec
16:00 mše na poděkování za uplynulý rok.
Krásné Pole
15:00 mše za + Ludmilu a Adolfa Dostálovi, dceru, syna s prosbou o požehnání pro žijící z jejich rodiny.

Čtvrtek 1. 1.:
Slavnost Makty Boží Panny Marie
Zasvěcený svátek
Pustkovec
7:30 mše.
9:00 mše za požehnání Boží do nového roku.
Krásné Pole
10:30 mše.

V ostatních dnech jsou časy mší jako jindy.
Další možnosti svátosti smíření: před každou mší do 24. 12. včetně, se zpovídá před každou mší. O svátcích na požádání.
Informace jsou i na nástěnkách

 

O víkendu 12. a 13. prosince proběhl v kostele misijní prodej

Prodávaly se výrobky, které děti vytvořily na misijních dílničkách, převážně s vánoční tématikou: perníčky, vánoční ozdoby, krabičky, balící papíry, pohledy a jmenovky na dárečky. Výtěžek, který činí 5 408 kč půjde na potřeby misií. Všem, kteří jste přispěli mockrát děkujeme.
Misijní klubko Pustkováček

 

 

Zvolená komise pro výběr nových varhan má tyto členy:

O. Vladimír Ziffer
Sestra Krista
Tereza Soldánová
Jiří Ptáčník
Radovan Skalický
Romana Běhunková
Jana Netočná
Marek Lichnovský
Eliška Chodurová

Se svými dotazy a názory ohledně nových varhan se prosím obracejte na tyto členy.

 

Milí čtenáři zpravodaje,

"už se zas rok s rokem sešel", říkáváme, když jeden rok končí a druhý začíná, třeba na Nový rok, nebo při každoročním výročí.
Možná se ptáte, proč o tom píši nyní, když přece není ani Nový rok, ani žádné výročí. A přece něco z toho probíhá. Jsme na začátku nového církevního roku. Ten začíná obdobím, které nazýváme advent. To slovo jistě znáte, i když nechodíte do kostela. Dnes totiž slovo advent běžně zaznívá v televizi, novinách i časopisech. A tak už dnes snad každý také ví, co je hlavním úkolem adventu: připravit nás na slavení, pro většinu z nás, nejkrásnějších svátků v roce - vánoc.
Vánoce jsou opravdu krásné svátky: plné přejícnosti, lásky vyjádřené darováním dárků, plné pokoje, porozumění, snahy vycházet si vstříc a dalších krásných a ušlechtilých hodnot a citů. Jsou to svátky, kdy doma, s přípravou, pomáhají i ti, kteří celý rok nezavadí o smeták, což znají asi hlavně ženy. Jsou to ale také svátky, kdy konečně 24. prosince večer, po každoročním přípravném utrpení, rodina zasedne k večeři a my si můžeme oddechnout: "zase se nám to povedlo!" Kéž by pro nás letos to utrpení s přípravou vánoc bylo co nejmenší, ale radost z připravených vánoc byla co největší!
K prožívání vánoc patří pro řadu z vás i návštěva půlnoční a dalších svátečních bohoslužeb v našem kostele. Proto přikládám rozpis bohoslužeb, abyste si mohli již dopředu rezervovat čas. Musím se zároveň omluvit za loňský rok těm, kteří mysleli, že bude půlnoční již ve 22 hodin a u kostela zjistili, že je až o půlnoci. Bylo to dáno personálními problémy. Letos se vrátíme na dřívější dobu.

Časy bohoslužeb jsou následující:

Štědrý den 25.12. 26.12. 27.12. 28.12. 29.12. 30.12. Silvestr Nový rok
15:30 7:30 7:30 7:30 17:00 6:30 17:00 16:00 7:30
"půlnoční"
22:00
9:00 9:00 9:00         9:00

Na závěr nám všem přeji krásné a ničím nerušené svátky a co nejúspěšnější nový rok 2016.

P. Mgr. Vladimír Ziffer, farář

 

Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě

u nás ve farnosti uskutečnilo Kurz Efektivního Rodičovství, kterého se zúčastnilo 13 zájemců.
Kurz obsahoval 9 setkání po 4 hodinách a byl plný zajímavých informací o člověku samotném i správném přístupu ve výchově.
Všichni účastnici doporučují všem, kteří mají chuť se vzdělávat ve výchově svých dětí.
Odkazy na další kurzy jsou na stránkách Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě.
Je také možno otevřít i znova u nás ve farnosti, pokud se najde nejméně 10 zájemců.

 

 

Misijní dílna se konala v neděli 29. listopadu v hale

Pro děti bylo nachystáno celkem šest stanovišť. Děti na nich vyráběly ozdoby ze zažehlovacích korálků, foukacími barvami tvořily balicí papíry, lepily krásné jmenovky, zdobily perníčky a z papíru skládaly papírové krabičky a ozdoby na stromeček.
Všichni účastníci dílničky vytvořili nejen hezkou atmosféru, ale společně vyrobili krásné výrobky, které se budou prodávat o víkendu spojeném se 3. nedělí adventní - v sobotu a v neděli 12. až 13. prosince po mších svatých. Výtěžek pošleme na Papežské misijní dílo.
Děkuji všem, co se zapojili, otci Vladimírovi, že byl s námi, a každé mamince, která si stanoviště přichystala.
Za Misijní klubíčko Pustkováček Tereza Soldánová

 

Ministrantský výlet

V sobotu 21. listopadu jsme s ministranty (a se dvěmi holčičkami, které navštěvují ministrantské schůzky) jeli na výlet do Spálova.
Jako první jsme si prohlédli poutní místo Panny Marie ve Skále, poté jsme se vydali do vesnice Spálov, kde jsme si prohlédli Balerův Mlýn. Pak jsme měli domluvenou tělocvičnu v základní škole ve Spálově, kde jsme si udělali sportovní odpoledne.
Unavení, ale spokojení jsme se kolem páté hodiny vydali zpátky do Ostravy.
text a organizátor akce - Vojta Godfryd,
foto - Jan Godfryd,
textová korektura - Martina Godfrydová,
dospělý dohled na akci - Petr Godfryd,
sponzor akce - farnost Ostrava - Pustkovec,
schváleno otcem Vladimírem

 

O víkendu 6. - 8. listopadu vyrazilo 7 maminek a 3 děti

na duchovní obnovu do Frýdlantu nad Ostravicí s tématem "Potřebujeme k životu Boží Milosrdenství?".
Jela s námi opět sestra Miriam, která pro nás měla nachystaný duchovní program (přednášky, rozjímání, růženec atd.) a také sestra Terez, která se starala o jídlo a za to oběma patří velké díky. Navštívil nás otec Miroslav Jesel, redemptorista, momentálně pan farář z Morávky v Beskydech, s kterým jsme mohli prožít mši svatou, kdo chtěl svatou zpověď a společnou přednášku o tělesném a duchovním milosrdenství.
Bylo to pro každou z nás určitě velkým přínosem. Na krásný víkend s radostí vzpomínáme a těšíme se zase v březnu :-)
Text Tereza Soldánová, foto Monika Jíchová

 

Na misijní neděli 18. října proběhl v naší farnosti Misijní koláč

Významným zdrojem finančních darů na Papežské misijní dílo dětí jsou tradiční dobročinné aktivity PMD. Tyto aktivity jsou proto v rámci Papežských misijních děl chráněny ochrannou známkou a jejich výtěžek tedy musí být věnován výhradně na PMD, aby byla zajištěna tolik potřebná pomoc potřebným a chudým v misiích. Vybralo se 5469 Kč.
Děkujeme upřímně všem, kdo takto misiím skrze PMD pomáhají.
Za MK Pustkováček R.Imrichová

 

Ve středu 14. října jsme jeli na farní pouť na Hrčavu

Navštívili jsme nejvýchodnější bod České republiky v Bukovci. Přes Polskou repuliku jsme přejížděli na Hrčavu. I když měl autobus na místních úzkých cestách velké problémy projet mezi domy a zvýšenými okraji cest, nakonec se to naštěstí podařilo a my jsme mohli na Hrčavě prožít v nejvýchodnějším kostele repuliky, sv. Cyrila a Metoděje, mši sv. Po ní jsme vyslechli povídání o historii zdejšího kostela z úst pana Jindřicha Vojkovského. Pak už jsme se pouze stavili na oběd z vlastních zásob u sester Alžbětinek v Jablunkově a jeli jsme domů.

 

Seznam členů ekonomické rady farnosti

Pustkovec:
❖ Květuše Slavíková
❖ Jan Ptáčník
❖ Miroslava Červinková
❖ zástupce sester Boromejek

Krásné Pole:
❖ Výtisk Tomáš
❖ Konde Miroslav
❖ Výtisk Radim

 

Nové varhany v našem farním kostele

Bratři a sestry,
po zhruba třičtvrtě roce společného uvažování a diskuse nad tím jaké by měly být nové varhany v našem farním kostele, nazrál čas na závěrečné rozhodnutí. Proto bych vám rád sdělil, jak jsem nakonec rozhodl a také, jaké důvody jsem k tomu měl.
Souhlasím s názorem, vyjádřeným v jednom z příspěvků do diskuse o nových varhanách, že nový farář by neměl po půl roce rozhodovat o tak závažných finančních závazcích pro farnost jako jsou například nové varhany. Přiznám se, že bych nikdy nezačínal tak brzy tuto diskuzi, pokud by nás netlačil čas. Varhaníci se shodují na tom, že momentální varhany jsou již ve velmi špatném stavu a je třeba je co nejdříve nahradit novými. Také otec Pavel, můj předchůdce, se vyjádřil o tomto problému jako o jednom ze tří hlavních problémů naší farnosti, které je třeba řešit. Právě proto, jsem vás všechny požádal, abyste mi pomohli s rozhodnutím, které varhany se mají koupit a instalovat. Děkuji tímto všem, kteří jste se do diskuse o varhanách zapojili, buď osobním sdělením svého názoru, nebo prostřednictvím hlasovacích lístků a názorů vhozených do pokladničky vzadu v kostele.
Dříve, než se dostanu ke svému rozhodnutí, zopakujme si všechna pro a proti:
Plusy a mínusy obou druhů:

Klasické píšťalové varhany:
Varhany❖ +Zesilují prožití liturgie, dobře se pojí s hlasem,
❖ +Skutečný zvuk znějících píšťal,
❖ +Kvalita hry a tónu - umělecký zážitek,
❖ +Každý varhanní rejstřík má osobitý charakter,
❖ +Lze pořádat kvalitní koncerty,
❖ +Lze získat novou generaci varhaníků,
❖ +Vysoká umělecká hodnota,
❖ +Vhodně doplňují chrámový prostor,
❖ +Snadná oprava i po letech,
❖ +Vysoká životnost - více než 100 let,
❖ -Velká finanční náročnost na pořízení,
❖ -Dražší provoz.

Elektronické varhany:
❖ +Rychlé a snadné pořízení
❖ +Jednoduchá výměna starých za nové bez dalších úprav,
❖ -Zvuk je nahraný, změněný, digitalizovaný,
❖ -Zvuk je zprostředkován reproduktory,
❖ -Varhaní rejstříky jsou víceméně podobné,
❖ +Teplota a vlhkost tolik neovlivňují naladěnost,
❖ +Vyžadují minimální údržbu,
❖ +Umožňují transpozice do jiných tónin,
❖ +Není velký cenový rozdíl mezi podprůměrným a dobrým nástrojem,
❖ -Trvanlivost okolo 10 – 20 let.

Jak je z těchto řádek vidět, pro píšťalové varhany hraje především nesporná umělecká kvalita, pro elektronické pak cena a některé praktické stránky věci.

U věci jako jsou varhany, je jistě umělecká stránka na prvním místě! Měli bychom se snažit, abychom kolem sebe vytvářeli opravdu kulturní prostředí, nejen pro sebe, ale i proto, aby v něm vyrůstaly naše děti. Důležité je také, že píšťalové varhany mají význam pro získávání nových varhaníků od útlého věku. Tedy pro kontinuitu této služby v naší farnosti Nezapomínejme, že tato služba je personálně nejnáročnější a nejhůře se shání noví lidé - varhaník musí být nejen ochotný, ale i hudebně nadaný.

Nicméně ekonomická stránka je také nezanedbatelná. Nové píšťalové varhany stojí
3 mil. Kč a více. Konkrétní nabídka byla učiněna na 3,6 mil. Kč.
Možnosti naší farnosti jsou následující:
❖ momentální zůstatek na účtu je 811 647,50 Kč
❖ možnost půjčit si od Krásného Pole, po schválení tamější ekonomickou radou, 465 tis. Kč. Případnou půjčku bychom ale stejně museli splácet
❖ čistý zisk v naší farnosti za rok cca 200 tis. Kč,-
❖ je třeba myslet i na další plánované i nečekané výdaje - moudrý hospodář si vždy nechává dostatečnou rezervu
❖ další možnosti získání peněz:
❖ Sponzoři: malá pravděpodobnost, že přispějí větší částkou
❖ Koncerty: dá se jimi pokrýt jen malá část potřebných peněz
❖ Sbírky: dlouhý časový úsek v řádu několika let 3 mil. : 200 tis. = 15 let
❖ Veřejná sbírka: otázka účinnosti - kolik lidí by bylo ochotno přispět na varhany v pro ně v podstatě neznámém kostele?
❖ Státní, evropské fondy: podle slov vedoucího majetkového oddělení ostravsko-opavského biskupství, pana Kotáska neexistují na tento účel žádné fondy
❖ Příspěvek obce, Města ostravy: dá se jimi pokrýt pouze malá část potřebných peněz
❖ Sponzorování ve formě kupování píšťal: otázkou je, kolik lidí by bylo ochotno si píšťalu koupit.

Výsledky hlasování:
Hlasovací lístky v pokladničce vzadu v kostele:
                    elektronické     píšťalové     součet
řádné             195                 185             380
mimořádné       65                   44            109
součet            260                 229

Stalo se, že byly v pokladničce viditelně vhozeny některé lístky tak, že někdo vzal najednou větší počet a vhodil dovnitř. U elektronických varhan byly 4 takovéto štosy a u píšťalových 3.
Proto jsem jako řádné počítal pouze ty, které byly vhozeny jednotlivě a ty, které byly v jednom štosu pouze do počtu 6 (chápu, že tak někdo mohl započítat celou rodinu) - takové případy byly 3 a vyskytovaly se u obou druhů varhan.
Ať to tedy počítáme jakkoliv, vždy mírně vítězí elektronické varhany.

Hlasování farní rady:
elektronické píšťalové
    4                 2

Každý z nás má jistě svou představu o tom, kam by se daly peníze investovat, například do koupi nových varhan, nebo louky naproti kostelu a zřízení hřiště pro děti atd., je však třeba uvažovat o tom, co je důležité pro život farnosti a jaké jsou její možnosti. Samozřejmě budu rád, pokud mi dáte vhodné podněty pro to, kam farní peníze investovat.
Pro mne osobně zde hraje roli i to, že jednou budu na posledním soudu Bohem posuzován ne podle toho, zda jsem si splnil svá osobní přání, nebo osobní přání někoho jiného, ale podle toho, jak jsem nakládal s penězi farností mi svěřených.
S přihlédnutím ke všem výše uvedeným faktům, jsem nakonec rozhodl, že koupíme elektronické varhany.

 

Podzimní setkání maminek v kavárně

Pět statečných maminek našlo sílu na chvíli opustit každodenní kolotoč povinností a přišlo do kavárny si odpočinout a popovídat si.
Počasí nám přálo a nejdříve se sedělo venku při dobrém čaji či čokoládě. Navečer jsme přesídlily dovnitř kavárny, kde bylo též příjemně. Obsadily jsme 2 volné stoly a zábava pokračovala v plném proudu. Akce měla úspěch a další se bude konat v prosinci, protože si maminky čas od času zaslouží "dámskou jízdu".
Marťa Hadžegová

 

 

Rozvrh náboženství ve školním roce 2015/16 v naší farnosti

Pondělí:
14:30: 5.r. (o. Vladimír)
15:30: 3.r. (o. Vladimír),  1.r. (Eva Kufová)

Úterý:

14:30: 4.r. (Eva Kufová)

Čtvrtek:

14:30: 6.-9.r. Pustkovec (o. Vladimír)
16:15: 2.r. (Eva Kufová)
16:15: 1.-5.r. Krásné Pole (o. Vladimír)

Výuka náboženství pro předškoláky,
které povede Lenka Volná. Poznáváme Boží stvoření s dětmi ve věku od 3 do 7 let od října každé liché pondělí od 16:30 do 17:15 na faře v Pustkovci.
Začínáme 5. října 2015

 

Farní odpoledne v neděli 6. září

 

Zpravodaj z farního tábora

V neděli 2. srpna jsme kolem 16:00 všichni v pořádku docestovali do Třemešné, kde se farní tábor koná. Po ubytování a vzájemném seznámení formou her, následoval úvod do příběhu celotáborové hry na motivy románu J. R. R. Tolkiena Hobit.
Večerní nástup, na němž tři družiny Lidí, Elfů a Trpaslíků prezentují své výtvory: družinový pokřik a vlajku.

V pondělí dopoledne se děti rozdělily na tři národy - Lidi, Trpaslíky a Elfy.

 

V pondělí odpoledne se naši hrdinové tří národů vydali znovu získat svou hlavní zbraň, kterou jim ukradi zlí skřeti: Lidé meč, Elfové luk a Trpaslíci sekeru.
S dostatkem zásob jídla a pití a se zavazadly, která získali dopoledne, se vydali na kopec nad farou. Po cestě je potkaly různé nesnáze. Hlavně je napadaly vosy, poslané snad zlými skřety, aby je připravily o síly a odvahu. Také je napadli samotní skřeti a přitom zranili.
Každý člen výpravy dostal fixem na ruku čárky, nebo tečky a podle toho měli jakoby zlomené ruce, nebo nohy. Úkolem celé skupiny bylo dopravit zraněné na místo, kde byli opět uzdraveni.
To už bylo pod příkrou strání, na níž se nacházely pevnosti skřetů a v nich ukradené zbraně. V závěrečněm boji dobývali naši hrdinové tyto pevnosti střelbou šišek, aby tak znovu získali své zbraně.
Po lítém dlouhém boji se to všem podařilo. Nejprve Trpaslíkům, poté Lidem a nakonec i Elfům.

Úterní dopoledne zastihlo naše hrdiny při dalším dobrodružství - na cestě tunelem. V tunelu byla absolutní tma (děti šly se zavázanýma očima) a tak není divu, že když nalezly reliéf s nápisem "utíkejte, skřeti jsou vám v patách", tak je to pořádně polekalo. Bohužel je skřeti nakonec dohonili, zajali a uvěznili. Vysvobodit se mohly pouze pokud skřetům přinesli každý tři kamínky: z hnízda slimáků (děti musely lovit z hrnce rozvařených těstovin), z bažiny (kbelíku s vodou a hrubou moukou) a z místa, kam se chodí koupat draci (kbelíku s vodou, pudinky a ovesnými vločkami).
Nakonec to zvládly a mohli pokračovat v cestě. O kousek dále však narazily na dvě osoby, u nichž museli poslepu určit, kdo to je - zda je to nepřítel, či přítel. Nakonec ještě v temnotě tunelu poznávaly neznámý předmět (hobití dýmku).
Po úspěšné výpravě strávily odpoledne, jak se sluší a patří na hrdiny - soutěží v lukostřelbě. Den byl zakončen hodokvasem kolem ohně.

Ve středu ráno 5. srpna jsou naší hrdinové zase o krůček dále k tomu, aby porazili draka a tak znovu získali trpasličí království. V noci museli ještě urazit hodný kus cesty v Temném hvozdě, plném nepřátel (děti měly stezku odvahy).
Dnes je však čekala neméně děsivá cesta přes les plný obrovských pavouků. I když byli naši přátele nadmíru ostražití, neušli naneštěstí napadení těmito nebezpečnými krvelačnými tvory. Aby jim unikli, museli projít všemi jejich pavučinami. To se jim nakonec s pomocí jejich neuvěřitelné šikovnosti všem podařilo a tak mohli pokračovat v cestě za svým cílem.

Jedno nebezpečí končí, jiné začíná. Odpoledne se dostala naše výprava do míst, kde bude muset strávit noc v divočině. Proto se snažily jednotlivé národy získat co nejvíce zásob a to výměnou za drahé kameny. Ti, kteří získali při prolézání pavučin více těchto kamenů, měli výhodu lepších zásob.
K večeru se tedy všechny národy společně vydaly do přírody, kde si snaží najít nejlepší tábořiště a tam strávit noc s opékáním masa a spaním pod širákem. Část každé skupinky může spát i ve stanu.
V průběhu noci se naši odvážní hrdinové cvičí v umění ukrást druhým vlajku.
P.S.: Bezpečnost zajištěna, včetně příjezdu auta s pomocí až na místo tábora!

Čtvrtek 6. srpna: Když se naši chrabří bojovníci dostali až pod horu Erebor, kam mají namířeno, rozhodli se, že si před závěrečným bojem s drakem trochu odpočinou. Měli to zapotřebí, protože potřebovali po tolika bojích a dobrodružstvích, která prožili tak museli nabrat sílu.
Využili také zdejší svatyně k tomu, aby se posílili nejen tělesně, ale i duchovně (děti dopoledne prožili mši sv.). Stejně tak využili i Dlouhé jezero s městem Esgaroth, u něhož se utábořili (odpoledne bylo koupání).
Komentář k fotografiím:
1-mapa průběžného pořadí, 2-tabulka denních služeb, 3-zákony tábora, 4-heslo tábora

V pátek 7. srpna nastal onen památný den, kdy měla proběhnout bitva armády tří národů s drakem Šmakem. Tato bitva měla rozhodnout, kdo bude konečným vítězem a kdo vyjde z boje jako poražený, zda drak, nebo ti, jimž poprávu náleží království hory Erebor. Zároveň se ukáže, který národ - Lidé, Trpaslíci, nebo Elfové - se nejlépe za těch pět dní osvědčil a kdo si tedy vydobude u ostatních největší respekt.
Dopoledne se naši hrdinové konečně dostali až pod horu Erebor. Vchod do hory jim však mohli podle pověsti ukázat pouze místní Zlatí drozdi. Proto je museli pochytat. Po poradě na cestě pod předpokládaným místem vstupu do hory začal tedy vlastní lov. Každý z národů se snažil dostat do hory jako první. Proto, aby ji jako první mohl prohledat a najít co nejdříve zlato, který hora ukrývala.
Děti tedy po skupinách honily vedoucí. Každý z vedoucích představoval jeden druh ptáků. Každý druh bylo možno chytit jen v určitém počtu lovců a za každý druh byl jiný počet bodů, které celá skupinka lovců, tak jak ho chytili, musela donést do základního tábora. Tam se body sčítaly. Nejvíce bodů bylo za Zlatého drozda - první za něj získali 50 bodů, druzí 30 a třetí 10. Nakonec vyhráli Trpaslíci, druzí byli Elfové a třetí skončili Lidé.

Odpoledne poté, co jednotlivé národy vyluštily šifru, nutnou k získání klíče a těmito klíči otevřely vchod do nitra hory, prohledal každý člen výpravy na vlastní pěst rozsáhlé podzemí Ereboru (děti hledaly ve sklepě fary). Hledaly zde vzácné kameny, za něž pak jednotlivé skupiny dostaly takové množství pokladů, které odpovídalo množství nalezených kamenů. Opět se ukázala nevyzpytatelnost cesty do Ereboru. I když Lidé šli až jako poslední (v dopoledním programu skončili na posledním místě), našli nakonec všechny tři kameny, zatímco Elfové našli pouze dva a Trpaslíci žádný. Všem vítězům patří velká gratulace a všem účastníkům obdiv a respekt za to, že se ctí prošli všechna dobrodružství!

Večer pak dostali všichni zasloužený poklad a proběhlo celkové vyhodnocení bodování tábora. Nakonec vyhráli Elfové se 138 body, druzí byli Trpaslíci se 126 body a jako třetí se umístili Lidé, kteří dostali 124 bodů.
Po večeři proběhla závěrečná modlitba, na níž každý dostal několik věcí na památku na letošní tábor.
Děti se pak rozešly do svých pelíšků v očekávání zítřejšího příjezdu rodičů a odjezdu domů.

Nakonec bych chtěl ocenit pečlivost a dobrou sehranost celého týmu organizátorů. Chci jim i za celou farnost i za všechny rodiče dětí, které se tábora zůčastnily moc poděkovat.

Vladimír Ziffer

Poslední den farního tábora

 

 

Celostátní setkání misijních klubek ve Vranově nad Dyjí

Druhý červnový víkend jsme prožili v misijním duchu a to v sobotu na celostátním setkání misijních klubek ve Vranově nad Dyjí. Vydali jsme se tam za naše misijní klubíčko třemi plnými auty.
Začali jsme krásnou společnou mši svatou a pak jsme se vydali putovat po kontinentech a plnili úkoly. Byla zde možnost také modlitby v kostele, adorace, pohoštění a shlédnutí pohádky i scénky.
V neděli jsme měli ukončení misijního klubka pro tento školní rok u nás.
Prožili jsme ho v pustkoveckém parku, kde jsme se setkávali na 6 stanovištích se svatými. Přišlo přes dvacet dětí a proto děkuji také maminkám, které pomohly s přípravou. Díky tomu jsme se mohli opět povzbudit k šíření dobra kolem nás a vypravit se na prázdninové výlety.
Těšíme se na společné setkávání zase od září :-)
Za Pustkováček Tereza Soldánová

 

Den dětí a zakončení setkávání maminek

Na Den dětí 1.června pozval o. Vladimír děti z náboženství do Bílého Kartáče.

V úterý 16. června jsme tradičně zakončili setkávání maminek procházkou k pustkoveckému rybníku. Počasí nám přálo, tak jsme nakrmili nejen kačenky, ale také sebe při společném pikniku. Zároveň jsme se rozrostli o další kočárky :-)
Text a foto Monika Jíchová

 

 

V rámci Noci kostelů proběhla v Pustkovci fotografická soutěž

Jsem moc rád, že se jí nakonec zůčastnili čtyři fotografové a to:
Jaroslava Indrová, Monika Jonkišová, Jan Godfryd a Miroslav Rosmanit. Chci jim touto cestou moc poděkovat, že v sobě našli odvahu a poslali nám svá díla. Jistě mi dáte zapravdu, že nejen vítězné fotografie byly opravdu krásné.
Účastníky byli většinou mladí lidé, kteří svá dílka vytvářeli nejen na mobilních telefonech, ale i na fotoaparátech.
Fotografie hodnotila komise a ta vyhlásila vítěze:
V kategorii Realistické foto: Jaroslava Indrová
V kategorii Umělecké foto: Monika Jonkišová
V kategorii Filtrované foto: Jan Godfryd
Všem výhercům gratulujeme a přejeme, aby jim výhry dlouho a dobře sloužily.
Cenu si lze vyzvednout již nyní u otce Vladimíra na faře.
o. Vladimír Ziffer
Fotografie, které se zúčastnily soutěže a čím to bylo fotografováno

 

Fotografie z Noci kostelů v Ostravě Pustkovci
Součástí Noci kostelů bude i fotografická soutěž

 

Kostel v Pustkovci se stal o víkendu 23. - 24.května

útočištěm pro neuskutečněný výlet pro rodinky a taky pro farní den. Bylo to v důsledku nepříznivého počasí.
V sobotu jsme se sešli ve farní hale k hernímu dopoledni. Nebylo nás mnoho, ale i tak jsme strávili příjemný čas u her a také jsme při této příležitosti oslavili Eliščiny narozeniny a otcův svátek. Servíroval se taky nanukový dort, zákusek a dětské šampaňské.
V neděli odpoledne následoval farní den.
Fotografie pořídila Monika Jíchová a otec Vladimír

 

V sobotu 16. května proběhly v naší farnosti rekolekce

   

 

 

Poutní mši sv. naší farnosti na Svatém Hostýně si můžete spustit ze záznamu po nastavení datumu 6.5. - byla to dopolední mše sv.

 

 

 

 

Výlet dětí do Prahy

V pátek 1. května jsme již potřetí vyrazili na výlet do Prahy. Všech 27 dětí se sešlo s úsměvem a tak jsme s radostí vyjeli vstříc společným zážitkům.
Starší děti v pátek čekala návštěva Židovského města, mladší děti se vydaly na prohlídku Petřínské zrcadlové síně a procházku v okolí Kapucínského kláštera. Někteří se ještě v podvečer vydali s Otcem Vladimírem do Sushi baru a pronikli do tajů dobrého sushi, ovšem někdo hned po prvním soustu dal jasně najevo, že tohle jídlo nikdy nebude jeho oblíbené.. Večer jsme se věnovali sledování hokejového zápasu Česko - Švédsko.
Na sobotní den jsme se opět rozdělili, mladší děti vyrazily na celý den do ZOO a starší děti měly v programu návštěvu kostela sv. Mikuláše s velmi zajímavým komentářem sestry Veritas. Dále jsme se přesunuli na Břevnovský klášter, kde jsme měli pauzu na oběd, a potom jsme se přesunuli na Bílou horu, kde jsme si prohlédli místní kostelík postavený na místě "boje" a pak už hurá zpět do centra a nastal čas nákupů. Ještě dobré kafíčko a nanuky u sester boromejek a pak už chystání na společný táborák. Během této doby se také někteří vydali na mši sv. do Lorety, kde se setkali se sestrou Nikol, která nás ostatní ještě pozdravila u táboráku. Po celém dni chození, běhání se někteří ještě vydali na Petřínskou rozhlednu, aby mohli vidět večerní Prahu. Jiní zase usedli ke svým mobilním telefonům a sledovali další hokejový zápas.
V neděli v osm hodin jsme slavili společně mši svatou v kapli Klástera bratří kapucínů s našim otcem Vladimírem. Po mši už nás čekala dobrá snidaně, balení, společné focení a po desáté hodině jsme vyrazili směr hlavní nádraží. A pak už usazení v RegioJetu jsme mohli začít objednávat z nabídky, opět proběhla ochutnávka sushi, tentokrát z kuchyně společnosti RegioJet. V 15:20 jsme se všichni!!! a v pořádku!!!! vrátili do naší Ostravy k našim rodinám.
Děkujeme sestře Veritas, která nám vytvářela zázemí a program. A taky všem, kteří svým nasazením a přístupem přispěli k poklidnému průběhu našeho výletu.
Text a foto Martina Godfrydová

 

 

PROGRAM VELIKONOČNÍCH OBŘADŮ FARNOSTI OSTRAVA PUSTKOVEC 2015

Květná neděle 29. 3. Připomínka vjezdu Krista do Jeruzaléma.
Příležitost ke svátosti smíření:
Pustkovec: 14:00-18:00.
Krásné Pole: 10:15-11:30
Jinak vždy přede mší.

Pondělí 30. 3.:
Příležitost ke svátosti smíření:
Pustkovec: 15:00-16:45
Pustkovec: 18:00 další katecheze dospělých.

Úterý 31. 3.:
Návštěva nemocných: od 9:00

Středa 1. 4.:
Adorace a příležitost ke svátosti smíření:
Pustkovec: 15:00-16:45

Zelený čtvrtek 2. 4.: Připomínka poslední večeře.
Obřady:
Pustkovec: 17:00
Krásné Pole: 18:00

Velký pátek 3. 4.: Připomínka umučení Krista.
Křížová cesta:
Pustkovec: 15:00
Krásné Pole: 17:15
Obřady:
Pustkovec: 17:00
Krásné Pole: 18:00
Poté adorace v Getsemanské zahradě.

Bílá sobota 4. 4.:
Adorace v Božím hrobě:
Pustkovec: 8:00-20:45
Krásné Pole: od obřadů na Veký pátek do soboty 16:00
Při této adoraci bude sbírka na chrámy ve Svaté zemi.

Vigílie Vzkříšení: Připomínka vzkříšení.
Obřady:
Pustkovec: 21:00
Krásné Pole: 20:00
V Pustkovci po obřadech posezení ve farní hale.

Boží hod velikonoční 5. 4.:
Pustkovec: 7:30, 9:00
Krásné Pole: 10:30
Při mších bude sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci.
Po mších bude požehnání velikonočních pokrmů.

Pondělí velikonoční 6. 4.:
Pustkovec: 7:30, 9:00, 17:00
Krásné Pole: 7:30

V ostatních dnech jsou časy mší jako jindy. Informace jsou na nástěnkách a na internetu.

 

Duchovní obnova maminek

se konala 20. - 22. března ve Frýdlantě nad Ostravicí . Přes různé nemoci nás vyrazilo 10 maminek a 3 děti. Na místě nás již čekala sestra Miriam, která měla na starost náš duchovní program a organizaci a s ní sestra Terez, která se starala o výborné jídlo po celou dobu obnovy.
Patří jim oběma velké díky a taky otci Vladimírovi, který si našel čas a prožil s námi sobotní den, nejen při duchovních rozhovorech, zpovědích a mši svaté, ale také při příjemné procházce kolem řeky Ostravice.
Téma „svoboda“, které nás provázelo po celý víkend, se dotklo každé z nás a věřím, že se bude i nadále v našich životech prohlubovat.
Soldánová
Fotogalérie

 

Průvodce Velikonocemi
Střípky židovství, poznáváme židovské náboženství, zvyky a tradice

 

Pesachová večeře

se konala v pondělí 16. března v 18:00. Ve zkrácené podobě jsme si ukázali nejen to, jak židé prožívají hlavní oslavu pesachu, tedy židovských velikonoc. Také jsme díky tom blíže poznali, jak vypadala Poslední večeře Ježíše Krista.
Děkuji všem za účast.
Otec Vladimír

 

Misijní dílna

se konala v neděli 15.března v hale u kostela. Bylo 6 stanovišť, na kterých se vyráběli velikonoční vajíčka na více způsobů, pohledy, ovečky i kornouty. Vyrobit si přišlo přes 20 dětí a pustili se do díla s velkým nadšením.
Při hezké atmosféře jsme mohli ochutnat i něco dobrého ze společného občerstvení a na závěr si děti zařádily i venku. Děkujeme všem maminkám za ochotu, otci Vladimírovi a sestře Vincentě za podporu a dětem za jejich nadšení pro dobré dílo, těšíme se na Vás příště.

V sobotu 28.března a na Květnou neděli 29.března se uskutečníl misijní prodej výrobků z misijní dílny. Vybralo se 5.500,- Kč. Výtěžek půjde na misie. Všem, kteří se zapojili a přispěli moc děkujeme.
Soldánová, Imrichová
Fotogalérie

 

13. a 14. března akce 24 hodin pro Pána

 

V neděli 8. 3. v 16:00 byl v našem kostele Koncert vokální hudby

 v rámci celostátní vzpomínkové akce Pamatuj. Je to připomínka židovských transportů z II. světové války.
Na programu byla nejprve přednáška pana Petra Šimíčka, profesora dějepisu na Gymnáziu Olgy Havlové, o historickém pozadí transportů z Terezína do Osvětimi.
Poté zazněly písně, které Židé z transportu zpívali před smrtí: Kde domov můj, izraelská hymna Ha-Tikva (Naděje) a Šema Jisrael (Slyš Izraeli). Dále zazněly další skladby, například: Jerušalajim šel zahav (Jeruzaléme ze zlata), Hava nagila (Radujme se) a další.
Zpíval Ženský komorní sbor Dobroslava Lidmili a Pěvecký sbor gymnázia Olgy Havlové, slovem provázela paní Petra Kubenková.
Otec Vladimír Ziffer

 

Herní odpoledne na faře

V pátek 30. ledna proběhlo na faře herní dopoledne. Děti měly možnost vybrat si z několika stanovišť, na kterých se hrály různé stolní hry. Pak následoval společný oběd a na závěr jsme shlédli záznam představení, které děti sehrály na Zimní besídce v neděli.

 

 

V neděli 25.ledna se v Orlovně v Třebovicích uskutečnila pro naší farnost Zimní besídka s maškarním plesem

Nejdříve ji otec Vladimír zahájil společnou modlitbou a poté děti zahrály zpívanou pohádku O dvanácti měsíčkách od Zdeňka Svěráka, která se jim moc povedla. Doprovázela je živá kapela pod vedením Radka Zajace. Na piano profesionálně zahrál Šimon Zajac.
Po přestávce vypukl maškarní rej, na který přijala pozvání "Míša Růžičková" alias Terka Soldánová se svým kamarádem "Hopsalínem" alias Peťou Jíchou. Vytáhli své známé písničky a děti na nich mohly oči nechat.
Poté měli možnost zatančit si i dospělí. Marťa a Peťa Godfrydovi si připravili country tance, které se však zalíbily i dětem.
Následovaly soutěže (židle, tanec s jablkem a balónky), které si všichni moc užili.
Na závěr nás Maruška Pluschková překvapila bohatou tombolou, při které vyhrával opravdu každý los. Krásně zabalené krabičky a kornouty s překvapením potěšily každého.
Po celou dobu měli všichni možnost se občerstvit z bohatě prostřených stolů nebo si nabídnout něco k pití.
Před odchodem nám dal otec Vladimír požehnání a každý se určitě vracel domů s pocitem, že dnešní den hezky prožil.
Text a foto Monička

Videozáznam divadelního představení dětí z pustkovecké farnosti

 

Zimní besídka s maškarním plesem

Srdečně vás zveme na Zimní besídku s maškarním plesem, která se uskuteční 25. ledna v 15:00 v Orlovně v Ostravě - Třebovicích.
Můžete se těšit nejen na divadlo, které si pro vás připravily děti z farnosti, ale také na tanec, soutěže a závěrečnou tombolu. Vezměte si s sebou masky (nemusí jen děti :-)) a vstupné 20 Kč (dospělý).
Těšíme se na společně strávený čas.
Monička

 

Tříkrálová sbírka

I letos jsme se vydali vinšovat štěstí, zdraví, dlouhá léta a popřát lidem v Pustkovci krásný a pokojný nový rok 2015.
Jako vždy nejvíce radosti přinesly malé děti, které svým nadšením a upřímností šíří kolem sebe pohlazení na srdci. Lidé byli štědří a kromě peněz dětem dávali i spoustu sladkostí, ovoce, které jsme si pak rozdělili mezi všechny koledníky.
Po poledni jsme se ještě sešli ke společnému posezení ve farní hale, zahřáli jsme se teplým čajem a popovídali si o tom, jak probíhalo koledování.
Text a foto Martina Godfrydová

 

 

 

 

 

 

Pokračování